Saasta haiguse Sustava,

Lapsepõlves kasvatakse ja arenetakse paljuski ümbritseva keskkonnaga seoste loomise läbi, õppides pidevalt hakkama saama uute olukordadega. Üldjuhul on kõigi elus lasteaiaperiood ja kooliaeg, millel on kummalgi oma eesmärk ning mõju lapse arengule. Kaugele vaadates on ka pilgutamise sagedus normaalne ja silmapind niiske. Distantsõpe tähendab seega lapse arengut mõjutava keskkonna muutumist. Lapsed on õnneks oma elu suurte muutuste ja arengute etapis tõelisel kohanemise lainel.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 11 Eesmärgiga võimalikult vähendada tagajärgi rahva tervisele, mis tulenevad võimalikest piiriülestest terviseohtudest, kemikaalidega seotud õnnetuste tagajärjel tekkinud ulatuslikust saastatusest pandeemiateni, nagu hiljutised E. Nende ohtude loomuse tõttu on ELi tasandil vaja koordineerida rahvatervise meetmeid selleks, et käsitleda erinevaid aspekte, tõhustada valmiduse ja reageerimise planeerimist, luua tugev ja usaldusväärne riskihindamine ja Saasta haiguse Sustava tugev riskijuhtimis- ja kriisiohjeraamistik.

Saasta haiguse Sustava

Seda arvesse võttes on oluline, et võitluses nakkushaiguste vastu tuleks programmile kasuks vastastikune täiendavus Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse tegevuskavaga ning meetmetega, mida toetatakse liidu teadusuuringute ja innovatsioonikavade alusel. Programmi kohaselt võetavad meetmed võivad hõlmata ka piiriüleseid terviseohte, mis tulenevad bioloogiliste või keemiliste ainetega toimunud õnnetustest või on tingitud keskkonnast või kliimamuutusest.

Saasta haiguse Sustava

Programmi kohaselt võetavad meetmed peaksid hõlmama ka piiriüleseid terviseohte, mis tulenevad bioloogiliste või keemiliste ainetega toimunud õnnetustest või on tingitud keskkonnast või kliimamuutusest. Kulutused programmi 4.

Saasta haiguse Sustava

Komisjon esitab teavet kliimamuutustega seotud kulutuste kohta programmi raames. Selgitus Meetmete võtmine bioloogiliste või keemiliste ainetega toimunud õnnetustest tulenevate või keskkonnast või kliimamuutusest tingitud piiriüleste terviseohtude suhtes ei tohiks olla vaid ebamäärane võimalus. Tuleks täpsustada, et programm hõlmab ka neid probleeme. Muudatusettepanek

Saasta haiguse Sustava