Lihasvalu UGT korvaltoime toetab, Zejula | myHealthbox

Kui selline kokkupuude peaks aset leidma, pesta hoolikalt seebi ja veega, loputada silmi hoolikalt steriliseeritud veega või selle puudumisel puhta veega. Kui olete viljakas eas naine, peate kasutama Zejula võtmise ajal ja 1 kuu jooksul pärast viimase annuse võtmist efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid. Valgantsikloviiriga ei ole fertiilsuse uuringuid läbi viidud, sest valgantsikloviir muudetakse organismis kiiresti ja ulatuslikult gantsikloviiriks.

  • Hakkavad liigeste haiget tegema
  • Harja alumises valus

Samuti on tõenäoline, et valgantsikloviir põhjustab mööduvat või püsivat spermatogeneesi pärssimist. Fertiilses eas naised peavad ravi ajal kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid ravimeid.

Mehed peavad nii ravi ajal kui ka vähemalt 90 päeva pärast ravi kasutama rasestumisvastast barjäärimeetodit, välja arvatud juhul, kui naispartneri rasestumisvõimalus on välistatud vt lõigud 4. Valgantsikloviiril on kantserogeenne ja reproduktsioonitoksiline toime ka pikemas perspektiivis. Valgantsikloviiri ja gantsikloviiri saanud patsientidel on täheldatud raske leukopeenia, neutropeenia, aneemia, trombotsütopeenia, pantsütopeenia, luuüdi depressiooni ja aplastilise aneemia teket.

Folk retseptid kuunarnukite valu

Valganciclovir Accord´i peab ettevaatusega kasutama patsientidel, kellel esineb ravieelselt tsütopeenia või anamneesis ravimiga seotud tsütopeenia või kes saavad kiiritusravi. Ravi ajal on soovitatav regulaarselt kontrollida täisverepilti ja trombotsüütide arvu.

Hoolikalt tuleb jälgida neerukahjustusega patsiente ja lapsi, vähemalt iga siirdamiskeskuse külastuse ajal.

Kesknärvisüsteemi ehituse laul

Gantsikloviiri liiga suuri annuseid seostatakse eluohtlike kõrvaltoimetega. Seetõttu on annustamisjuhiste täpne järgimine eriti tähtis ravi alustamisel, induktsioonravilt säilitusravile üleminekul ning patsientidel, kes võivad suukaudselt gantsikloviirilt üle minna valgantsikloviirile, kuna Valganciclovir Accord´i ei saa gantsikloviiri kapslitega üks-ühele asendada.

Üleminekul gantsikloviiri kapslitelt tuleb patsiente teavitada üleannustamise ohust, kui nad võtavad määratust rohkem Valganciclovir Accord´i tablette vt lõigud 4.

Valganciclovir accord - õhukese polümeerikattega tablett (450mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

Neerufunktsiooni häirete korral on vajalik annuse korrigeerimine kreatiniini kliirensi alusel vt lõigud 4. Valganciclovir Accord´i õhukese polümeerikattega tablette ei tohi kasutada hemodialüüsi saavatel patsientidel vt lõigud 4. Imipeneem-tsilastatiini ja gantsikloviiri kasutavatel patsientidel on kirjeldatud krampide teket.

Valganciclovir Accord´i tohib koos imipeneem-tsilastatiiniga kasutada vaid juhul, kui ravist oodatav kasu ületab võimalikud ohud vt lõik 4. Patsiente, kes saavad samaaegset ravi valgantsikloviiri ja a didanosiini, b müelosupressiivse toimega ravimite nt zidovudiin või c neerufunktsiooni mõjutavate ainetega, tuleb hoolikalt jälgida suurenenud toksilisuse ilmingute suhtes vt lõik 4.

Kontrolliga kliinilises uuringus, kus valgantsikloviiri kasutati CMV infektsiooni profülaktiliseks raviks transplantatsiooni korral üksikasjalikum teave vt lõik 5. Seetõttu kogemused siirikuga patsientide kohta on piiratud.

Seetõttu ei tohi nendel patsientidel valgantsikloviiri õhukese polümeerikattega tablette kasutada vt lõigud 4. Maksakahjustusega patsiendid: Valgantsikloviiri tablettide ohutuse ja efektiivsuse uuringuid maksapuudulikkusega patsientidel ei ole läbi viidud vt lõik 5. Lapsed: Siirdatud elundiga lastele on ravimi annustamine individuaalne, sõltuvalt patsiendi neerufunktsioonist, pikkusest ja kehakaalust.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Koostoimed valgantsikloviiriga Valgantsikloviiriga ei ole in vivo koostoimeuuringuid teostatud. Kuna valgantsikloviir metaboliseerub ulatuslikult ja kiiresti gantsikloviiriks, võivad valgantsikloviiri kasutamisel tekkida ka gantsikloviiriga seotud koostoimed.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Koostoimed gantsikloviiriga Imipeneem-tsilastatiin Gantsikloviiri ja imipeneem-tsilastatiini samaaegselt kasutavatel patsientidel on kirjeldatud krampide teket.

Neid ravimeid tohib koos kasutada vaid juhul, kui ravist oodatav kasu ületab võimalikud ohud vt lõik 4.

Liigeste ennetamine parast 40

Need muutused olid kooskõlas koostoime mehhanismiga, mis hõlmab konkureerivat tubulaarset sekretsiooni neerudes. Seetõttu tuleb probenetsiidi ja Valganciclovir Accord´i kasutavaid patsiente hoolikalt jälgida gantsikloviiri toksilisuse suhtes. Trimetoprim Trimetoprimi ja suukaudse gantsikloviiri samaaegsel manustamisel kliiniliselt olulisi farmakokineetilisi koostoimeid ei täheldatud. Kuna mõlemal ravimil on teadaolev müelosupressiivne toime, võib suureneda toksilisus ning seetõttu tohib neid ravimeid üheaegselt kasutada vaid juhul, kui ravist oodatav kasu ületab võimalikud ohud.

Mükofenolaatmofetiil Kuna nii mükofenolaatmofetiil MMF kui gantsikloviir võivad põhjustada neutropeeniat ja leukopeeniat, tuleb patsiente jälgida suurenenud toksilisuse suhtes. Stavudiin Stavudiini ja suukaudse gantsikloviiri koosmanustamisel ei täheldatud kliiniliselt olulisi koostoimeid.

Samuti oli gantsikloviiri kontsentratsioon zidovudiiniga koosmanustamisel madalam, see ei olnud aga statistiliselt oluline. Kuna nii zidovudiin kui gantsikloviir võivad põhjustada neutropeeniat ja aneemiat, ei pruugi mõned patsiendid taluda samaaegset ravi täisannustega vt lõik 4.

Hip puusade ravi folk oiguskaitsevahendite kaudu

Didanosiin Didanosiini plasmakontsentratsioon leiti olevat püsivalt tõusnud selle manustamisel koos gantsikloviiriga nii intravenoosne kui suukaudne. Gantsikloviiri suukaudsete annuste 3 g ja 6 g ööpäevas kasutamisel on täheldatud didanosiini AUC suurenemist Puudus kliiniliselt oluline toime gantsikloviiri kontsentratsioonile.

Patsiente tuleb hoolikalt jälgida didanosiini mürgistuse suhtes vt lõik 4. Valgantsikloviiri või gantsikloviiri metaboolsete koostoimete potentsiaal on väike, sest tsütokroom P ei osale kummagi nimetatud ravimi metabolismis. Kuna gantsikloviir eritub neerude kaudu glomerulaarfiltratsiooni ja aktiivse tubulaarsekretsiooni teel vt lõik 5.

Koigi suuremate liigeste haigused

Valgantsikloviiri ja ükskõik millise nimetatud ravimi samaaegset kasutamist tuleb kaaluda ainult juhul, kui ravist oodatav kasu ületab võimalikud riskid vt lõik 4. Muud võimalikud koostoimed Toksilisus võib suureneda valgantsikloviiri manustamisel koos või vahetult enne või pärast teisi ravimeid, mis pärsivad kiirestijagunevate rakupopulatsioonide replikatsiooni nagu näiteks need mis esinevad luuüdis, testistes, naha kasvavates kihtides ja seedetrakti limaskestas. Arst võib teha teile nende probleemide kontrollimiseks luuüdi analüüsi.

Kõrge vererõhk Zejula võib põhjustada vererõhu tõusu, mis võib olla mõnel juhul raske. Arst mõõdab teil kogu ravi jooksul regulaarselt vererõhku.

Vajaduse korral võib ta määrata teile kõrge vererõhu ravimeid ja kohandada teie Zejula annust. Teie arst võib soovitada teil kodus jälgida vererõhku ja anda soovituse arstiga ühenduse võtmiseks, kui vererõhk tõuseb. Kui teil esinevad peavalu, nägemisteravuse muutused, segasus või krambid koos kõrge vererõhuga või ilma, võtke palun ühendust oma arstiga. Seda ravimit ei ole sellel vanuserühmal uuritud.

Muud ravimid ja Zejula Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Kui olete viljakas eas naine, peate kasutama Zejula võtmise ajal ja 1 kuu jooksul pärast viimase annuse võtmist efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Arst palub teil enne ravi alustamist rasedustestiga kinnitada raseduse puudumist. Kui rasestute Zejula kasutamise ajal, võtke kohe ühendust oma arstiga.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

  1. Pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega enne selle ravimi kasutamist või kasutamise ajal järgmistel juhtudel: Zejula vähendab teie vererakkude arvu, näiteks teie vere punaliblede arvu aneemiavere valgeliblede arvu neutropeenia või trombotsüütide arvu trombotsütopeenia.
  2. Покойный лежал на спине, лицом вверх, освещаемый лампами дневного света, вроде бы ничего не скрывая.
  3. Pohjus on polve haiget
  4. Через несколько секунд на экране показалась надпись: ОБЪЕКТ НЕ НАЙДЕН Не зная, что искать дальше, она ненадолго задумалась и решила зайти с другой стороны.
  5. По-видимому, Танкадо считал, что два эти события чем-то различались между .

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Zejula võtmise ajal võite tunda nõrkust, väsimust või pearinglust ning see võib mõjutada teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Olge autojuhtimisel või masinate käsitsemisel ettevaatlik.